تبلیغات
نماز زینت انسان - نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد